אודותינו

העמותה לקידום תכנון ופתוח חוף התכלת – הרצליה, הוקמה בשנת 1996 ע"י קבוצה של בעלי מגרשים בגושים: 6590, 6591, 6605, 6606, 6607, 6608.

גבולות האזור:

בצפון: שכונת הרצליה פתוח ואזור התעשייה של הרצליה

בדרום: גבול שטח השיפוט של הרצליה ותל-אביב- יפו.

במזרח: כביש מס' 2 (כביש החוף) וגבול שטח השיפוט של רמת השרון.

במערב: חוף הים והמרינה של הרצליה.

שטחים אלה מצויים בתחום השיפוט של עיריית הרצליה.
מרבית החלקות הינן בבעלות אנשים פרטיים שרכשו את השטח עוד לפני קום המדינה כמגרשים לבניה צמודת קרקע לאחר פרצלציה.

השטח הינו בהיקף של למעלה מ-2,100 דונם.
מיום הקמתה ועד היום פועלת העמותה לשינוי תכנית בינוי ערים (תב"ע) באזור הזה על מנת לאפשר בנייה במקום.

מטרת העמותה:

  • ליזום, לקדם ולטפל בשינוי יעוד האזור הידוע בשם "חוף התכלת" הכולל חלקות בגושים 6605, 6606, 6607, 6608, 6590, 6591, מאזור חקלאי המיועד לתכנון בעתיד לאזור פתוח עירוני שיכלול שכונות מגורים, בתי מלון, מתחמי תעסוקה ועסקים, פארק ארכיאולוגי ואזור נופי תיירותי.
  • קבלת רישיונות ואישורי בניה לקרקעות אלו על בסיס תב"ע שתאושר ע"י הגורמים המוסמכים: עיריית הרצליה והועדה המחוזית במשרד הפנים, תוך התייחסות, התחשבות ושמירה על זכויות חברי העמותה – בעלי הקרקעות.

1

תקנון העמותה לקידום תכנון ופתוח חוף התכלת-הרצליה

ליזום, לקדם ולטפל, לטובת הכלל בתוכנית לבניין ערים של הקרקעות הנמצאות מדרום למלון אכדיה ועד לצומת הקאנטרי קלאב ת"א...

העמותה לקידום תכנון ופיתוח חוף התכלת – הרצליה
תקנון העמותה
סימן א' – מטרות העמותה וסמכויותיה

1 .מטרות העמותה

ליזום, לקדם ולטפל, לטובת הכלל בתוכנית לבניין ערים של הקרקעות הנמצאות מדרום למלון אכדיה ועד לצומת הקאנטרי קלאב ת"א ואשר מצויות בתחום השיפוט של ע ירית הרצלייה בגושים 6608  6607,6606,6605,6951,6950( ,להלן "הקרקעות"(, וכן מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקבלת רישיונות ואישורי הבניה על הקרקעות א ו על קרקע חלופית
שתוקצה במקום הקרקעות , בהכנת תוכניות לבניין ערים , באישורה של התוכנית ע "י רשויות התכנון המוסמכות,בהתנגדויות במו"מ ביחד לתוכניות שיוצעו או יאושרו ע "י רשויות התכנון, בבניה על הקרקעות, הקצאת הזכויות בקרקעות לבעלים השונים, וכל פעולה אחרת הנוגעת למטרות האמורות.

סמכויות העמותה
העמותה תהיה מוסמכת לעשות ולבצע כל פעולה ו /או מעשה הדרושים ו /או עשויים להועיל
לקיום וקידום מטרותיה, לרבות:

1.2 לגייס כספים לקידום מטרות העמותה.

2.2 לקבל דמי חבר , תרומות מכל סוג שהוא , כספים, הקצבות, עיזבונות, מתנות, נכסי
דניידי ונכסי דלא ניידי, פיקדונות והלוואות.

3.2 למכור, להשכיר להחכיר, להחליף, להעביר, למשכן, לפדות, לשעבד, לרשת, לקבל,
ללוות, להלוות, לשאול, להשאיל, להחזיק, לשכור, לחכור, לרכוש, נכסי דניידי ונכסי
דלא ניידי, זכויות ערטילאיות, מתנות, ירושות, תרומות, הלוואות, כספים, ניירות ערך
וזכויות אחרות מכל סוג שהוא מכל אדם ו /או מוסד ו /או גוף משפטי ו /או כל גוף ו /או
מוסד אחר מכל סוג שהוא , ולהשתמש בהם לשם הגשמת מטרות העמותה , קידומה
והתפתחותה.

4.2 לנהל ולפקח על נכסי דניידי ודלא ניידי מכל סוג שהוא בתמורה ושלא בתמורה, למסור
לחסל, לפרק, לבטל ולשנות נכסים מכל סוג והכ ול למען הגשמת מטרות העמותה
קידומה והתפתחותה.

5.2 להופיע בפני מוסדות ציבוריים , ממשלתיים, עירוניים, תכנוניים, משפטיים, אחרים
בכל עניין מכל סוג שהוא.

6.2 לפנות, לבקש, לקבל, להשיג ו /או לרכוש כל ר ישיון, אישור הר שאה, הסכמה,
הנדרשים לצורך קיומה ופעולתה של העמותה ולצורך קידום מטרותיה , ולקבל כל
זכות ו/או הטבה לה הינה זכאית.

7.2 להתקשר בחוזים והתחייבויות , ולחתום חוזים , הסכמים, שטרות, שיקים, ערבויות
ובטחונות וכל מסמך אחר הדרוש לצורך פעולתה של העמותה , הגשמת מטרותיה ,
קידומה והתפתחותה.

8.2 למסור הרשאות ויפויי כוח.

9.2 לפעול לצורך מטרות העמותה , כולן או מקצתן , וכל עניין מענייניה , לבד או בשיתוף
עם אחרים.

10.2 לקבל, להעסיק, למנות, בשכר או בכל צורה אחרת בעלי מקצוע כגון : עורכי דין ,שמאים, מהנדסים, אדריכלים, רואי חשבון , פקידים, מנהלים, מזכירים – כל הנ "ל
בקשר לצרכי העמותה וניהולה ולפטר אנשים כאלה.

11.2 בכלל, ומבלי לגרוע מכל האמור לעיל , לעשות כל פעולה או מעשה בארץ ו /או בחו"ל, העשויים להועיל למטרות העמותה, כולן או מקצתן ו/או להגשמתן.
סימן ב' – חברות בעמותה
3 .קבלת חברים

1.3 אדם החפץ להיות חבר ב עמותה יגיש לועד טופס בקשה לחברות בעמותה – ע.ר.
580288694( ראה נספח(.

2.3 למען הסר ספק , מובהר בזאת כי כחבר בעמותה יוכל להתקבל רק אדם ו /או גוף משפטי שהוא, שהינו בעל זכות במקרקעין ו /או בן משפחה בקרבה ראשונה של בעל
זכות במקרקעין )בן זוג, הורים, ילדים ו/או צאצאיהם, אחים( ב"קרקעות" כמצוין לעיל.

3.3 ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הועד , סירב הועד לקבל את המבקש, רשאי הוא לערור על הסירוב לפני האסיפה הכללית קרובה.

4 .זכויות וחובות של חבר

1.4 חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל
הצבעה.

2.4 חבר העמותה זכאי לבחור ולהיבחר לועד או לועדת הביקורת.

3.4 חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.

4.4 חבר העמותה יהיה חייב בתשלום דמי חבר אם וכאשר יקבעו ע "י הוע ד, באישור
האסיפה הכללית.

5.4 פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

4.6על חבר העמותה לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות מוסדות העמותה והוראותיהם.
4

5 .פקיעת החברות בעמותה

1.5 החברות בעמותה פוקעת:

1.1.5 במות החבר, ובחבר שהוא תאגיד – בגמר פירוקו.

2.1.5 בפרישתו מן עמותה, הודעת פרישה בכתב תינתן לועד שלושים יום מראש.

3.1.5 בהוצאתו מן העמותה.

2.5 האסיפה הכללית רשאית , לפי הצעת הועד , להחליט על הוצאת חבר מן העמותה
מאחד הטעמים הבאים:

1.2.5 החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו.

2.2.5 החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה או הוראה של מוסדות העמותה.

3.2.5 החבר פועל בניגוד למטרות העמותה.

4.2.5 החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.

5.2.4 החבר הפך פסול דין.

6.2.5 החבר הוכרז פושט רגל.

7.2.5 החבר חדל מלהיות בעל עניין במטרות העמותה לדעת רוב חברי הועד.

3.5 לא יציע הועד לאסיפה הכללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנות משנה

2.5( 1( ,)2 )או )3 )אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

6 .מתן הודעות לחבר
הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או יישלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים או ימסרו לו טלפונית למספר הטלפון שאותו ציין החבר כמספר הטלפון לקבלת הודע ות או לכתובת המייל אותה ציין החבר
ככתובת לקבלת הודעות. לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים, מספר הטלפון וכתובת המייל לקבלת הודעות. סימן ג' – האסיפה הכללית
7 .זמן ומקום
יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הועד . אסיפה כל לית תכונס לא פחות
מאחת לשנה.

8 .הזמנה
אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה בדואר אלקטרוני או בכתב או הודעה טלפונית שתפרט את יומה , שעתה, מקומה וסדר יומה של האסיפה שתינתן לכל חבר לפחות ארבעה ימים מראש ותציין יום , שעה, מקום וסדר יום לאסיפה , אלא אם כן ויתרו כל חב רי העמותה על
קבלת הודעה כאמור.

5
9 .סמכויות אסיפה כללית רגילה
לאסיפה הכללית הרגילה תהיה סמכות לדון בכל העניינים של העמותה , ובפרט בעניינים
הבאים:

1.9 קבלת דין וחשבון מפעולות הועד.

2.9 קבלת דין וחשבון כספי שהגיש הועד ואושר ע"י הגוף המבקר.

3.9 בחירת חברי הועד, בכפיפות לאמור ביתר הוראות תקנון זה.
4.9 מינוי רואה חשבון לעמותה.

5.9 מינוי הגוף המבקר אשר יהיה רואה חשבון או הוועדה המבקרת.

6.9 אישור תקציב העמותה לשנה הבאה.

7.9 החלטות על שינויים בתקנון.

8.9 החלטות על הוצאת חברים מהעמותה.

9.9 החלטות על פירוק העמותה.

10.9 החלטות בכל העניינים שיובאו לאסיפה הכללית על ידי הועד.

10 .אסיפה כללית שלא מן המניין
הועד רשאי לכנס כל עת אסיפה כללית שלא מן המניין , ועליו לעשות כן , לפני דרישה בכתב של ועדת הביקורת , של הגוף המבקר או הועדה המבקרת , או של עשירית מכלל חברי
העמותה.

11 .מנין

1.11 אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה , היה מנין
זה נוכח בפתיחת ה אסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקב ל החלטות אף אם
פחת מספר הנוכחים במהלך האסיפה.

2.11 לא נתכנס המנין האמור במועד הנקוב בהזמנה , תדחה הישיבה בחצי שעה, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

12 .מזכיר האסיפה הכללית
אסיפה כללית תבחר , מבין חברי העמותה הנוכחים באסיפה , מזכיר לאסיפה . למזכיר
האסיפה לא יהיה קול מכריע.
13 .החלטות

1.13 החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצ ביעים, זולת החלטות כאמור

בסעיף 2.13 להלן.
2.13( 1 )החלטות שלהן נדרש רוב של %75 מן המצביעים באסיפה הכללית.

)2 )החלטה על פירוק העמותה ובהתאם לאמור בסעיף 34 להלן.
)3 )החלטה על דיון בנושא שלא נכלל בסדר היום של האסיפה.

3.13 חבר העמותה רשאי להצביע באסיפה כ ללית ו/או לחתום על החלטות, בין בעצמו ובין
באמצעות מיופה כוחו עפ "י יפוי כוח החתום כדין על ידי חבר העמותה והמאושר על
ידי עורך דין, והוראות סימן זה בנוגע לחברי העמותה יחולו על מיופי כוחם.
6
14 .פרוטוקול
מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה.
סימן ד' – הועד

15 .סמכויותהועד ינהל את ענייני העמותה ובידיו תהיה כל סמכות שלא נתייחדה בחוק או בתקנו ן לאסיפה הכללית או למוסד אחר ממוסדות העמותה.

16 .בחירת חברי הועד ומספרם
1.16 מספר חברי הועד ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ויהיה לא פחות משנים ולא יותר מעשרה לרבות יו"ר הועד.

2.16 עד לבחירת הועד הראשון ישמשו מייסדי העמותה כועד לכל דבר ועניין.

17 .תקופת הכהונה
1.17 הועד יכהן מהיבחרו באסיפה כללית לתקופה של שנתיים.

2.17 חבר הועד היוצא יכול להיבחר לועד החדש.

3.17 חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד.

4.17 חבר הועד יחדל לכהן לאלתר אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.

5.17 חבר ועד יחדל להי ות חבר ועד אם ייעדר בשלוש אסיפות רצופות של הועד ולא נתן
נימוקים סבירים שהועד יקבלם כמספיקים.

18 .השלמת הועד

1.18 נתפנה מקומו של חבר הועד , רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של
העמותה לכהן כחבר הועד עד לאסיפה הכללית הקרובה , עד למינוי כזה רשאים
הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כועד.

2.18 חבר הועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו , רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר
העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו או עד למינוי חבר ועד אחר כאמור
לעיל.

19 .ישיבות הועד
1.19 הועד יתאסף מעת לעת בהתאם לנדרש ולא פחות משלוש פעמים ב שנה. יו"ר הועד
יקבע את מועד כינוס אסיפות הועד בכדי לדון בענייני העמותה בכל עת שיידרש לכך.
2.19 המניין החוקי הדרוש לאסיפות הועד הוא מחצית חברי הועד.
20 .החלטות
החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים : היו הקולות שקולים , רשאי יו "ר העמותה
הנוכחי להכריע : החלטת כל חברי הועד פה אחד יכול ה שתתקבל גם שלא בישיבת הועד ,
ולרבות ע"י הודעה ו/או הסכמה ו/או אישור טלפוני.
7
21 .פרוטוקול
הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו , ומשנחתם הפרוטוקול בידי יו "ר אסיפת הועד או
יו"ר הועד יהווה ראיה לכאורה לתוכנו ולכשרות כינוס האסי פה, ניהולה ו/או קבלת ההחלטות
ע"י הועד.
22 .זכות הייצוג
1.22 הועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים
שיחייבו אותה , ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו , ובתנאי שאחד מבין
המוסמכים לחתום יהיה יו"ר העמותה הנוכחי.
2.22 הועד רשאי להעניק סמכות לאחד או ליותר מחבריו , לפעול כועדה מיוחד ת בעניינים
שיקבעו ע"י הועד ופעולותיהם יחשבו כפעולות ועד העמותה , אלא אם הועד החליט
מפורשות אחרת.
23 .משקיפים
ועד העמותה רשאי בכל עת , להחליט לצרף איש או אישים נוספים במעמד משקיפים ,
שישתתפו בישיבות ועד העמותה.
24 .יושב ראש הועד
1.24 יושב ראש הועד ייבחר ע"י חברי ועד העמותה לתקופה של שנתיים.
2.24 יו"ר הועד ינהל את אסיפות ועד העמותה ואת האסיפות הכלליות של העמותה , פרט
לאסיפות כלליות שבהן ידונו על החלטות בנושא אי אמון לועד או ליו"ר הועד עצמו.
סימן ה' – ועדת הביקורת או הגוף המבקר
25 .בחירת ועדת ביקורת או גוף מבקר
1.25 ועדת הביקורת תבחר באסיפה כללית רגילה, ועדת הביקורת תהיה מורכבת מ- 2 עד
5 חברים.
2.25 לא יכהן אדם בעת ובעונה אחת כחבר ועד העמותה וכחבר ועדת הביקורת או הגוף
המבקר.
26 .תקופת הכהונה:
1.26 ועדת הב יקורת תכהן מהיבחרה באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר
ועדת ביקורת חדשה.
2.26 חבר ועדת הביקורת היוצאת יכול להיבחר לועדת הביקורת החדשה.
3.26 חבר ועדת הביקורת רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד.
4.26 חבר ועדת הביקורת יחדל לכהן לאלתר אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.
8
27 .השלמת ועדת הביקורת
נתפנה מקומו של חבר ועדת הביקורת ו/או נבצר מחבר ועדת הב יקורת למלא תפקידיו, ימנה
הועד במקומו חבר אחר של העמותה לכהן כחבר ועדת הביקורת עד לאסיפה הכללית
הקרובה.
28 .ישיבות ועדת הביקורת
1.28 ועדת הביקורת רשאית להסדיר בעצמה את מועד ישיבותיה , ההזמנה להן , המנין
הדרוש בהן ודרך ניהולן.
2.28 ועדת הביקורת תתכנס אחת לשנה לפחות.
29 .החלטות
החלטות ועדת הביקורת תתקבלנה ברוב קולות המצביעים . היו הקולות שקולים, לא נתקבלה
ההצעה. החלטות כל חברי ועדת הביק ורת פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיב ת ועדת
הביקורת.
30 .פרוטוקול
ועדת הביקורת תנהל פרוטוקול מישיבותיה והחלטותיה.
31 .תחולת הוראות
הוראות סימן זה יחולו בשינויים המחויבים אף על ועדת ביקורת אשר הוחלט באסיפה הכללית
כי תמנה רק חבר אחד.
32 .מינוי רואה חשבון או הגוף המבקר
האסיפה הכללית רשאית להחליט כי במקום ועדת ביקורת ימונה רואה חשבון כהגדרתו בחוק
או גוף שאושר לעניין זה בידי רשם העמותות )רואה החשבון או הגוף המאושר כאמור יקראו
להלן: "הגוף המבקר"(.
33 .תפקידים וסמכויות ועדת הביקורת או הגוף המבקר
ועדת הבי קורת או הגוף המבקר יבדוק את ענייניה הכספיים והמשקיים של העמותה ואת
פנקסי החשבונות שלה ויביא לפני האסיפה הכללית את המלצותיה לעניין אישור הדין וחשבון
הכספי.
סימן ו' – פירוק העמותה
34 .החלטה על פירוק מרצון
אין העמותה יכולה להחליט על פירוק מרצון ועל מינוי מפרק או מפרקים אלא על פי החלטה
שנתקבלה ברוב של %75 מן המצביעים באסיפה כללית , שעליה ניתנה לכל חברי העמותה
הודעה 21 ימים מראש תוך ציון שיוצע באסיפה להחליט על פירוק.
9
35 .העברת נכסים עודפים
פורקה העמותה, ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם , נשארו נכסים, יועברו ויחולקו נכסים אלה
או שווים בהתאם להחלטת הועד של העמותה ובאישור ועדת הביקורת , ולא יחולקו בין
חבריה.
סימן ז' – שונות
36 .איסור חלוקת רווחים בין חברי העמותה
נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל
צורה שהיא, בין חבריה, אסורה.

2

שינויים בתקנון העמותה

באספה הכללית של העמותה לקידום תכנון ופתוח חוף התכלת ביום 3113211322 ,
אושרו השינויים הבאים בתקנון:

הנדון: שינויים בתקנון העמותה

באספה הכללית של העמותה לקידום תכנון ופתוח חוף התכלת ביום 3113211322 ,
אושרו השינויים הבאים בתקנון:


א. בפסקה 8" הזמנה" יהיה כתוב:
האספה הכללית תכונס ע"י הודעה בדוא"ל או בכתב או הודעה טלפונית שתפרט את יומה, שעתה, מקומה וסדר יומה של האספה שתינתן לכל חברי העמותה לפחות 23 ימים מראש וכן תציין יום, שעה, מקום וסדר יום אלא אם ויתרו כל חברי
העמותה על קבלת הודעה כאמור.

ב. סעיף 21" סמכויות":
בלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק 2112 לעיל ובנוסף לאמור, הועד בלבד יהיה
מוסמך לקבוע את זהות נותני השרותים המשפטיים לכל סוגיהם לעמותה.

השינויים אושרו ע"י רשם העמותות ביום 07/04/11

3

הבהרה בנושא התקנון

ועד העמותה בישיבתו מיום 09.11.08 מבקש להבהיר באשר לסעיף 2" – סמכויות העמותה על תת סעיפיו" כדלהלן:

הנדון: הבהרה בנושא התקנון

ועד העמותה בישיבתו מיום 09.11.08 מבקש להבהיר באשר לסעיף 2" – סמכויות העמותה על תת סעיפיו" כדלהלן:


1 .למען הסר ספק, אין בכל האמור בסעיף 2 על תת סעיפיו, בכדי להעניק לעמותה זכות
כלשהי לבצע עסקה בקרקעות המצויות בבעלותם הפרטית של חברי העמותה.

2 .למען הסר ספק, כל האמור בסעיף 2 על כל סעיפיו, הינו לצורך פעולתה של העמותה, הגשמת מטרותיה, קידומה והתפתחותה.


3 .תת סעיף 3.2 מתייחס אך ורק לנכסים שהתקבלו כאמור בתת סעיף 2.2.

כל מצטרף לעמותה - מקדם את כולנו

השאירו פרטים כדי לקבל מידע להצטרפות

x
סייען נגישות
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
גווני אפור
גווני מונוכרום
איפוס צבעים
הקטנת תצוגה
הגדלת תצוגה
איפוס תצוגה

אתר מונגש

אנו רואים חשיבות עליונה בהנגשת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלויות, וכך לאפשר לכלל האוכלוסיה להשתמש באתרנו בקלות ובנוחות. באתר זה בוצעו מגוון פעולות להנגשת האתר, הכוללות בין השאר התקנת רכיב נגישות ייעודי.

סייגי נגישות

למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר באופן מלא, יתכן ויתגלו חלקים באתר שאינם נגישים. במידה ואינם מסוגלים לגלוש באתר באופן אופטימלי, אנה צרו איתנו קשר

רכיב נגישות

באתר זה הותקן רכיב נגישות מתקדם, מבית all internet - בניית אתרים.רכיב זה מסייע בהנגשת האתר עבור אנשים בעלי מוגבלויות.