חזרה לתפריט הראשי מסך פרטי ישות תכנונית
הסתר הכל הסתר הכל/הצג הכל
הסתר 
סוג:
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית:
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות:
סוג איחוד וחלוקה:
שטח התוכנית בדונם:
הסתר 
מטרות:
תכנית זו הינה תכנית מתארית ולא ניתן להוציא מכוחה היתרים. מטרתה של התכנית לייעד את השטח הכלול בה לשטח לאיחוד וחלוקה בעתיד, ולקבוע הוראות לפיהן ייעוד הקרקע במצב הנכנס בתכנית לאיחוד וחלוקה, ככל שתאושר למתחם זה כולו או חלקו, יהיה ייעוד הקרקע בתכניות התקפות במועד אישורה של תכנית זו; זאת, לרבות הקרקעות בתחום תת"ל 71/ג אשר יוכלו להיכלל בשטח לאיחוד וחלוקה בתכנית העתידית אף אם יופקעו בהתאם לתת"ל 71/ג. בעלי הזכויות בקרקעות כאמור שיופקעו בהתאם לתת"ל 71/ג לא יהיו זכאים לפיצויי הפקעה, אלא אם יודיעו כי הם מעוניינים לקבל פיצויי הפקעה כאמור בהתאם לדין. הודיעו בעלי הזכויות שהם מעוניינים לקבל בפיצויי הפקעה, לא תיכלל אותה קרקע בשטח לאיחוד וחלוקה.

ככל שלא תתקבל החלטה לאשר תכנית לאיחוד וחלוקה ביחס לשטחה של תכנית זו, כולה או חלקה, בתוך 10 שנים מיום כניסתה לתוקף של תכנית זו, לא יכללו הקרקעות שהופקעו או שניתן להפקיען בהתאם לתת"ל 71/ג בשטח לאיחוד וחלוקה ובעל הזכויות בהם יהיו זכאים לתבוע פיצויי הפקעה, לפי כל דין. הועדה המחוזית רשאית להאריך תקופה זו בחמש שנים נוספות.
עיקרי ההוראות:
1. השטח הכולל בתכנית הזו ייועד כשטח לאיחוד וחלוקה בעתיד, ככל שיאושרו תכנית או תכניות מפורטות לאיחוד וחלוקה כאמור לכל השטח או לחלקו.
2. השטח הכלול בתכנית זו, אשר מיועד לדרך ורצועת מתע"ן בתת"ל 71/ג וניתן להפקיעו לפי אותה תכנית (להלן- רצועת תחום תת"ל 71/ג או רצועת תחום התת"ל) ייכלל בשטח לאיחוד וחלוקה בתכנית או בתכניות המפורטות שיאושרו לפי סעיף 1.
3. יעוד כל השטח הכלול בתכנית זו ובכלל זה רצועת תחום תת"ל 71/ג בתכנית מפורטת לאיחוד וחלוקה שתאושר לפי סעיף 1 יהיה כפי יעודה ערב אישורה של תכנית זו. בעלי הזכויות ברצועת תחום תת"ל 71ג' הכלולים בתחום תכנית זו לא יהיו זכאים לקבל פיצויי הפקעה, אלא אם יודיעו על רצונם בקבלת פיצויי הפקעה בהתאם לדין, חלף הכללתם בתכנית לאיחוד וחלוקה שיאושרו לפי סעיף 1.
4. חלפו 10 שנים מיום כניסתה לתוקף של תכנית זו ולא החליט מוסד התכנון המוסמך לאשר תכנית לאיחוד וחלוקה לפי סעיף 1, יפקעו הוראות סעיפים 2 ו- 3 בכל הנוגע לרצועת תחום התת"ל. בעלי הזכויות ברצועת תחום התת"ל יהיו זכאים לתבוע פיצויי ההפקעה בהתאם לדין. הועדה המחוזית מוסמכת להאריך תקופה זו בחמש שנים נוספות, בהתחשב בהתקדמות הליכי התכנון של התכניות המפורטות.
5. אושרה תכנית מפורטת לאיחוד וחלוקה, יראו קרקע שהופקעה על פי תכנית זו, והוקצו בגינה זכויות בתכנית לאיחוד וחלוקה, כקרקע שהוקצתה לצרכי ציבור בתכנית לאיחוד וחלוקה שתאושר.
הסתר 
מחוז מרחב תכנון רשות מקומית ישוב רחוב מספר בית
תל-אביב הרצליה הרצליה הרצליה    
תיאור מקום:
מצפון - עד רחוב אבא אבן
ממעבר - עד רחוב השונית
ממזרח ומדרום - עד גבול שיפוט עיריית הרצליה
גושים וחלקות:
מספר גוש סוג גוש חלק \ כל הגוש מספרי חלקות בשלמותן מספרי חלקות בחלקן
6419 מוסדר חלק   58, 62
6590 מוסדר חלק 4, 6 - 9, 12 - 13, 15 - 16, 18 - 106 2, 14, 17, 107
6591 מוסדר חלק 18 4, 9 - 10, 13 - 17, 19, 32
6592 מוסדר חלק 109 7, 23, 25 - 26, 58, 61
6594 מוסדר חלק   1
6605 מוסדר חלק 13 - 67, 70 - 188, 190 - 192, 194 - 195, 203, 205, 207 68 - 69, 189, 201, 222
6606 מוסדר חלק 7 - 55, 57 - 58, 60 - 201 56
6607 מוסדר חלק 6 - 40, 42 - 422 424
6608 מוסדר חלק 5, 8 - 29, 33 - 98, 100 - 191, 193 - 204 2, 6 - 7, 30 - 32, 99, 192
הסתר 
המסמכים הבאים מייצגים את גרסת התכנית שקיבלה תוקף. המעוניין לצפות במסמכי התכנית בגרסה המופקדת, יכול לפנות למינהל התכנון ולבקש אותם.
סוג המסמך תיאור המסמך תחולה תאריך יצירה במערכת קובץ
קבצים דיגיטליים ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות    16/02/2020
קבצים דיגיטליים קו כחול    16/02/2020
קבצים דיגיטליים תאי שטח    16/02/2020
קבצים דיגיטליים קבצי התכנית (SHP)    18/03/2020
קבצים דיגיטליים גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth    18/03/2020
מסמכים חתומים מצב מאושר - קומפילצית תכניות מאושרות-חתום להפקדה     
מסמכים חתומים תדפיס הוראות התכנית - חתום להפקדה     
מסמכים חתומים תדפיס תשריט מצב מוצע - תשריט מצב מוצע-חתום להפקדה     
מסמכים חתומים מצב מאושר - קומפילצית תכניות מאושרות-חתום לאישור     
מסמכים חתומים תדפיס הוראות התכנית - חתום לאישור     
מסמכים חתומים תדפיס תשריט מצב מוצע - תשריט מצב מוצע-חתום לאישור     
הסתר 
סוג מספר שם סוג היחס לצפיה בישות
6vCdEltSxBUmK+PYOrCTQWMaS7dII57884b6kGvs62vb0ZpoungG6Pm18VRWFu6SBgeJqbxfhxecVvTp9oXxZP6b8lTmHJBkcYcjoq4Ik+c= תוכנית תתל/ 71/ ג רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו הירוק - מקטע צפוני" כפיפות
41Xpcn+TyXyUGrnlHzf3AqRUM+i9R9TGqJB+7Y4RQusK/zJOX/OrpkHHpv+Ofv3aLZ6BIEMm5fUJRDXsygrD+O9wIffJbKJH תוכנית הר/ 1711 שינוי יעוד במחלף הרב מכר. כפיפות
n6IQsyVxaYE48/0bgko+qh3yCSw/kM9j1IKLY4qhjX34qYeFp705NKm3DpL+mJmmGKwLI+cGd41s7B9zR491rvannCVCmFMv תוכנית הר/ 1842 שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי א' ואזור לתכנון בעתיד לדרך חדשה שתקשר את המרינה עם כפיפות
n6IQsyVxaYG/VFo5+um6ifj02PRQYGpOJjtJvrwaSkwyO7xK6Up/zxvDDh/UpBahe2QbOgOTbn0zMJYB+McGTmaR411V/LcT תוכנית הר/ 2003 "מרינה הרצליה" שינוי
ZbFeGPGS0cmM2jd8aKxs1Fo6Hb6WWjSF97meI9L++NAkiWPs3rN52JFdwxyUyonX7Gafr1IPEhguCIl1le2sEeARydTnNJCF תוכנית הר/ 253/ א תכנית מס' 253א' תכנית מספר 253/ א שינוי
הסתר 
תיאור תאריך פירוט גרסה לסטטוס
הוראות תשריט
פרסום לאישור בעיתונים 15/05/2020 תאריך פרסום בעיתון: 14/05/2020. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 15/05/2020. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 15/05/2020. עיתון: עיתון מקומי א. 26 18
פרסום לאישור ברשומות 07/04/2020 תאריך פרסום: 07/04/2020. מס' ילקוט פרסומים: 8801. עמוד: 5430. שנה עברית: התשף . 26 18
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 06/04/2020   26 18
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 13/02/2020   23 15
החלטה בדיון בהתנגדויות 09/12/2019   18 12
הוגשו התנגדויות 04/08/2019   18 12
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 04/06/2019   18 12
פרסום להפקדה בעיתונים 24/05/2019 תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2019. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2019. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 24/05/2019. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 24/05/2019. עיתון: כל אל ערב. 18 12
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 15/05/2019   18 12
פרסום להפקדה ברשומות 15/04/2019 תאריך פרסום: 15/04/2019. מס' ילקוט פרסומים: 8203. עמוד: 9990. שנה עברית: התשעט . 18 12
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 10/04/2019   18 12
החלטה בדיון בהפקדה 26/02/2019   18 12
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 10/02/2019   18 12
קבלת תכנית 01/02/2019   18 12
הסתר  החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל התכנון מוסד תכנון מספר ישיבה תאריך ישיבה סעיפי ישיבה סדר יום מסמך החלטות פרוטוקול תמליל הישיבה
תל-אביב ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 1321 09/12/2019
תל-אביב ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 1321 09/12/2019
תל-אביב ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 1319 18/11/2019  
תל-אביב ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 1319 18/11/2019  
תל-אביב ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 871 25/02/2019
הבעלות וזכויות היוצרים במידע המובא באתר זה הינם של מדינת ישראל. מדינת ישראל לא תשא באחריות לכל שימוש במידע על ידי המשתמש או לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות או במידע המוצג בשירות. המשתמש לבד ישא באחריות לאופן שבו הוא יעשה שימוש במידע המוצג. המידע המוצג בשירות, והשירות עצמו, ניתן "כמות שהוא". מדינת ישראל לא תשא באחריות לטעויות או שגיאות במידע המוצג בשירות. המידע האמור כולל מידע שאינו רשמי, אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין מידע המתפרסם בשירות לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים". תנאי שימוש המלאים מופיעים [כאן].